Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

INSTRUKCJA  BEZPIECZEŃSTWA  POŻAROWEGO
DLA  OBIEKTU
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie 

I.               Zasady ogólne.

1.      Dyrektor Zespołu Szkół zapewniając ochronę przeciwpożarową budynku zespołu w szczególności:

A/ Przestrzega przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i    technologicznych.

B/ Wyposaża budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z obowiązującymi zasadami.

C/ Zapewnia osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji.

D/ Przygotowuje budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej.

E/ Ustala sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

II. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zwana dalej instrukcją określa:

1.      Potencjalne źródła powstawania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania.

2.      Zasady zapobiegania możliwości powstania pożaru.

3.      Zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.

4.      Zasady zabezpieczenia obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy.

5.      Zasady postępowania na wypadek powstania pożaru.

6.      Zasady prowadzenia ewakuacji

7.      Zasady prowadzenia szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

III.       Charakterystyka pożarowo-techniczna obiektu. 

1.      Nazwa obiektu i lokalizacja: Zespół Szkół w Korycinie,16-140 Korycin ul. Szkolna 1.

2.      Wymiary budynku:

A/ Wymiary kondygnacji podziemnej -  499,24 m2

B/ Wymiary parteru – 762,50 m2

C/ Wymiary I piętra – 762,50 m2

D/ Wymiary II pietra – 776,50 m2

E/ Wysokość budynku – 14,30 m

F/ Ilość kondygnacji nadziemnych – 3

3.      Konstrukcja budynku:

A/ Ściany murowane z gazobetonu odm. 07 oraz cegły sylikatowej.

B/ Stropy – żelbetowe prefabrykowane

C/ Ściany działowe – murowane z cegły dziurawki oraz betonu komurkowego.

D/ Ściany osłonowe

E/ Dach – konstrukcja drewniana pokryta blachą dachówkową.

4.      Zagospodarowanie budynku:

A/ Przeznaczenie pomieszczeń kondygnacji:

-         piwnica – szatnie, pomieszczenia magazynowe, kotłownia olejowa wydzielona pożarowo z oddzielnym wejściem od strony wewnętrznego podwórka szkolnego ,

-         parter – stołówka z zapleczem kuchennym, świetlica, sale lekcyjne, łazienki, portiernia, sala gimnastyczna z magazynem na sprzęt sportowy, łazienki, szatnie, biblioteka

-         I piętro - sale lekcyjne, kancelaria, pokoje nauczycielskie, łazienki, sklepik uczniowski,

-         II piętro – sale lekcyjne, łazienki,

B/ Maksymalna ilość osób przebywających w budynku – 450,

C/ Maksymalna ilość osób przebywających na kondygnacji – 300,

D/ Ilość osób niepełnosprawnych – 0,

E/ Wielkość pomieszczeń zakwalifikowanych do kategorii ZL I zagrożenia ludzi: stołówka – 127,20 m2, sala gimnastyczna – 600,00 m2

F/ Brak materiałów niebezpiecznych pożarowo.

5.      Klatki schodowe:

A/ Ilość – 3,

B/ Konstrukcja schodów oraz szerokość biegu i spocznika: schody dwubiegowe ze spocznikiem, żelbetowe, szerokość biegu 1,3 m i spocznika 1,5 m,

C/ Sposób wydzielenia – klatki schodowe obudowane ścianami,

D/ Urządzenia służące do usuwania dymu z klatek schodowych: okna otwierane ręcznie na wszystkich kondygnacjach, system wyciągów w pomieszczeniach szkolnych.

6.      Instalacja:

A/ Elektryczna – 220 V na wszystkich kondygnacjach. Przewody prowadzone pod tynkiem. W pomieszczeniu kuchni i kotłowni – instalacja siłowa. Główny wyłącznik prądu znajduje się na parterze, w pomieszczeniu portierni,

B/ Ogrzewanie – centralne ogrzewanie budynku z własnej kotłowni opalanej lekkim olejem opałowym

C/ Odgromowa – na dachu i ścianach zewnętrznych budynku.

7.      Instalacje gaśnicze i zabezpieczające:

A/ Instalacja hydrantowa wewnętrzna, 6 szafek hydrantowych na parterze I i II piętrze, z zaworami hydrantowymi 52 mm; każda szafka wyposażona jest w jeden odcinek węża zakończonego prądnicą.

8.      Zaopatrzenie w wodne:

A/ Sieć hydrantowa zewnętrzna przy ul. Szkolnej, w odległości 50 m od budynku szkoły zlokalizowany jest najbliższy hydrant podziemny.

9.      Drogi pożarowe: dojazd od strony ul. Szkolnej, wjazd na parking przed szkołą o nawierzchni utwardzonej (kostka polbruk) oraz na boisko szkolne za szkołą o nawierzchni trawiastej umożliwia zawracanie samochodów ciężarowych.

IV. Potencjalne źródła powstania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania.

1.      Iskrzenie lub przeciążenie instalacji elektrycznej.

2.      Zajęcie przez ogień księgozbioru w bibliotece szkolnej.

3.      Podpalenie dekoracji w klasach i na korytarzach.

4.      Nieostrożne obchodzenie się z ogniem  na zajęciach dydaktycznych.

5.      Nieostrożne obchodzenie się odczynnikami chemicznymi na lekcjach chemii.

6.      Przeciążenie urządzeń elektrycznych na zajęciach techniki, informatyki.

7.      Przeciążenie kuchni elektrycznej w kuchni szkolnej.

8.      Przeciążenie urządzeń elektrycznych w szkolnej kotłowni.

9.      Pozostawienie bez nadzoru elektrycznych urządzeń grzejnych i środków dydaktycznych.

10.  Wybuch pieca c.o.

11.  Wybuch butli gazowej w kuchni szkolnej.

12.  Zaprószenie ognia w kotłowni lub w pobliżu budynku szkolnego.

13.  Nieszczelność przewodu kominowego.

14.  Ogień może się rozprzestrzenić po instalacji elektrycznej pod napięciem, dekoracje szkolne, system wentylacyjny, przewód kominowy.

 

V.                 Zapobieganie możliwości powstania pożaru.

1.      Zakazuje się:

A/ Ustawiania ławek i krzeseł na schodach.

B/ Ustawiania ławek i krzeseł zastawiając ciągi komunikacyjne na korytarzach.

C/ Zastawiania różnymi sprzętami hydrantów, miejsc ustawienia gaśnic.

D/ Zastawiania różnymi sprzętami wyjść ze szkoły.

E/ Usuwania znaków bezpieczeństwa, ewakuacji i przeciwpożarowych.

2.      Urządzenia pod napięciem muszą stać na niepalnym podłożu.

3.      Ćwiczenia z otwartym ogniem muszą odbywać się pod nadzorem nauczyciela..

4.      Osłony punktów świetlnych muszą być wykonane z niepalnego materiału.

5.      W kuchni szkolnej kuchnia gazowa oraz kuchnia elektryczna mogą być używane tylko pod nadzorem pracownika szkoły.

6.      W kotłowni szkolnej wokół pieców c.o. należy utrzymywać stałą czystość.

7.      W pobliżu zbiorników z lekkim olejem opałowym nie należy używać otwartego ognia.

8.      W pobliżu szkoły nie należy rozpalać ognisk, spalać śmieci.

9.      Zakazuje się składowania na terenie szkoły paliw ciekłych (oprócz lekkiego oleju opałowego w specjalnych zbiornikach), gazowych oraz innych substancji łatwopalnych.

10.  W czasie zajęć z techniki urządzenia elektryczne mogą być używane tylko pod nadzorem nauczyciela.

11.  W pobliżu urządzeń elektrycznych nie mogą znajdować się materiały i substancje łatwopalne.

12.  Uszkodzone urządzenia elektryczne należy zabezpieczyć przed dalszym użytkowaniem aż do ich naprawy.

13.  Wszelkie zagrożenia przeciwpożarowe należy natychmiast zgłaszać dyrektorowi zespołu.

 

VI.              Podręczny sprzęt gaśniczy.

1.      Miejsca umieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego są oznakowane zgodnie z polską normą.

2.      Hydranty wewnętrzne umieszczone są pośrodku korytarza na parterze, I i II piętrze. Przeznaczone są do gaszenia ciał pożarów ciał stałych, chłodzenia powierzchni ciał znajdujących się w pobliżu pożaru.

3.      Gaśnice proszkowe znajdują się na portierni, pokoju nauczycielskim, kotłowni szkolnej, przy hydrancie; przeznaczone są do gaszenia materiałów, które pod działaniem wody mogą ulec zniszczeniu.

4.      Odpowiedzialnym za okresową kontrolę podręcznego sprzętu gaśniczego jest dyrektor zespołu.

VII.            Organizacja ewakuacji.

1.      Drogi ewakuacyjne oznaczone są strzałkami umieszczonymi na ścianach.

2.      Nad drzwiami ewakuacyjnymi znajdują się napisy „Wyjście ewakuacyjne”.

3.      Drogi ewakuacji w budynku szkoły podstawowej mają następujący przebieg:

A/ Z szatni w kierunku wyjścia na zewnątrz budynku i schodami na podwórko.

B/ Z parteru w kierunku wyjścia głównego lub zapasowego.

C/ Z I piętra schodami w dół na parter w kierunku wyjścia głównego lub zapasowego.

D/ Z II piętra schodami w dół na parter w kierunku wyjścia głównego lub zapasowego.

E/ Z kuchni wyjściem kuchennym.

F/ Z sali gimnastycznej w kierunku wyjścia na podwórko lub na  korytarz i w kierunku wyjścia z korytarza.

G/ Z balkon sali gimnastycznej w kierunku wyjścia na podwórko lub na korytarz, schodami w dół i w kierunku wyjścia.

H/ Z górnego korytarza sali gimnastycznej schodami w dół i w kierunku wyjścia.

4.      Drogi ewakuacji w budynku gimnazjum mają następujący przebieg:.

A/ Z parteru w kierunku wyjścia głównego.

B/ Z I piętra schodami w dół na parter w kierunku wyjścia głównego.

C/ Z II piętra schodami w dół na parter w kierunku wyjścia głównego.

5.      Drzwi wyjścia głównego, zapasowego, dolnego korytarza sali gimnastycznej otwarte są przez cały czas zajęć lekcyjnych.

6.      Klucze od drzwi znajdują się na portierni i dysponuje nimi dyżurujący pracownik obsługi.

7.      Sygnałem alarmowym do rozpoczęcia akcji ewakuacji jest:

A/ Trzy sygnały syreny ręcznej.

B/ Przez trzy minuty przerywany dzwonek szkolny.

C/ Okrzyk osoby dorosłej na wszystkich kondygnacjach „POŻAR! POŻAR! POŻAR!”.

8.      Decyzję o rozpoczęciu akcji ewakuacyjnej podejmuje dyrektor zespołu, a podczas jego nieobecności dyżurny nauczyciel lub dyżurny pracownik obsługi.

9.      Akcją ewakuacyjną kieruje dyrektor zespołu, a podczas jego nieobecności nauczyciel dyżurny.

10.  W pierwszej kolejności ewakuowane są osoby z pomieszczeń w których powstał pożar.

11.  Nauczyciel mający zajęcia w klasie ustawia uczniów w kolumnie dwójkowej, zabiera ze sobą dziennik lekcyjny i w zwartej kolumnie opuszcza klasę udając się do wyjścia ewakuacyjnego, a następnie na miejsce koncentracji uczniów – boisko szkolne.

12.  Nauczyciel mający zajęcia w klasie jest odpowiedzialny za wszystkich uczniów od momentu ogłoszenia alarmu do chwili bezpiecznego oddalenia się uczniów poza teren zespołu.

13.  Dyżurny pracownik obsługi sprawdza czy nikt nie pozostał na terenie zespołu.

14.  Kierujący akcją ewakuacyjną jest obowiązany zdać relację jednostce przeprowadzającej akcję ratunkową (straż, policja) o aktualnej sytuacji pożarowej, zagrożenia, osobach pozostałych w budynku szkoły.

VIII.         Postępowanie na wypadek pożaru lub innego zagrożenia.

1.      Każdy, kto zauważył pożar, lub uzyskał informację o pożarze czy zagrożeniu obowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować:

A/ Wszystkie osoby znajdujące się w budynku.

B/ Państwową Straż Pożarną – Sokółka, Białystok - 998

C/ Dyrektora zespołu, tel. 712-12-99.

2.      Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną należy wyraźnie podać:

A/ Gdzie się pali – nazwę obiektu, dokładny adres, numer kondygnacji.

B/ Co się pali.

C/ Czy istnieje zagrożenie ludzi, czy w rejonie pożaru lub bezpośrednim sąsiedztwie są materiały łatwopalne.

D/ Numer telefonu, z którego podaję się informacje oraz swoje imię i nazwisko.

3.      W razie potrzeby (wypadek lub awaria) zaalarmować:

A/ Pogotowie ratunkowe – 999

B/ Policję –  997

C/ Posterunek Energetyczny – Sokółka – 711-22-71, Janów – 721-60-23

4.      Równolegle z zawiadomieniem straży pożarnej należy przystąpić do akcji gaśniczo-ratowniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów.

5.      Dyżurny pracownik obsługi wyłącza główny wyłącznik prądu.

6.      Dyrektor zespołu lub dyżurny pracownik obsługi wynosi ze szkoły z archiwum arkusze ocen.

7.      Dyrektor zespołu lub osoba go zastępująca odpowiada za:

A/ Zabezpieczenie miejsca pożaru i wystawienia posterunku pogorzeliskowego w celu zapobieżenia powstania pożaru wtórnego.

B/ Przystąpienie do uporządkowania pogorzeliska po zakończeniu działalności policji, firmy ubezpieczeniowej lub komisji zwołanej dla ustalenia okoliczności i przyczyny powstania i rozprzestrzeniania się pożaru.

 

IX.              Zasady zaznajamiania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

1.      Pracowników z przepisami przeciwpożarowymi zaznajamia dyrektor szkoły w formie szkoleń, których celem jest zapoznanie z postanowieniami „Instrukcji bezpieczeństwa Pożarowego”, a w szczególności z:

A/ Zagrożeniem pożarowym występującym w budynku szkoły.

B/ Przyczynami powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.

C/ Sposobami eliminacji zagrożenia pożarowego.

D/ Przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.

E/ Zadaniami i obowiązkami pracowników w zakresie zapobiegania pożarom.

F/ Zadaniami i obowiązkami pracowników w wypadku powstania pożaru.

G/ Warunkami prowadzenia ewakuacji osób i mienia.

H/ Zasadami użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych.

2.      Rodzaje szkoleń:

A/ Szkolenie wstępne – obejmuje pracowników nowo przyjętych i polega na zapoznaniu ich z występującym w budynkach zagrożeniem pożarowym, obowiązującymi przepisami w zakresie zapobiegania pożarom oraz zasadami zwalczania pożarów.

B/ Szkolenie podstawowe – polega na zapoznaniu pracowników z:

-         zagrożeniami występującymi w miejscu pracy,

-         zadaniami i obowiązkami pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,

-         zadaniami i obowiązkami pracowników na wypadek pożaru,

-         zasadami i sposobami użycia urządzeń gaśniczych,

-         zasadami ewakuacji osób, za które odpowiedzialni są poszczególni pracownicy szkoły,

C/ Szkolenie specjalistyczne – dotyczy pracowników:

-         nadzorujących zabezpieczenie prac niebezpiecznych pożarowo,

-         prowadzących pracownie, laboratoria, w których używa się materiały niebezpieczne pożarowo.

3.      Szkolenie wstępne i specjalistyczne jest jednorazowe, szkolenie podstawowe odbywa się raz na 6 lat.

4.      Szkolenie pracowników organizuje dyrektor zespołu.

5.      Dokumentacją szkolenia jest oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z tematyką przeciwpożarowa, wzór którego stanowi załącznik do „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”.

6.      Druki oświadczeń przechowywane są w teczkach osobowych pracowników.

 

 

 

 

 

 

..............................................                                      

 Korycin, dn. ......................

           (nazwa i adres szkoły)

 

 

 

 

 

 

.............................................

        (nazwisko i imię pracownika)

 

.............................................

                  (stanowisko)

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Oświadczam, że zostałe/am zapoznany/na z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, obowiązującymi na terenie obiektów zespołu, a w szczególności znane mi są zasady i sposoby:

1.     Zapobiegania powstawaniu i rozszerzaniu się pożaru na stanowisku pracy i w obiektach zespołu.

2.     Postępowania na wypadek pożaru.

3.     Użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych w miejscu pracy.

„Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego” przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się przestrzegać jej postanowienia.

 

 

.................................................

                                                                                                                     (podpis składającego oświadczenie)

 

.....................................................

          (podpis prowadzącego szkolenie)

 

 

Przyjęto do akt osobowych dnia .......................................

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny