Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Korycinie

Koncepcja szkoły

20.09.2017

Koncepcja Pracy

Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

w Korycinie na lata 2017/2018-2021/2022

 

 

WIZJA SZKOŁY

„SZKOŁA ZORIENTOWANA NA WYŻSZĄ JAKOŚĆ PRACY EDUKACYJNEJ I WYCHOWAWCZEJ”

MISJA SZKOŁY

"SZKOŁA MUSI BYĆ NARODOWA! SZKOŁA MUSI DAĆ DZIECIOM I MŁODZIEŻY MIŁOŚĆ DO OJCZYZNY, DO KULTURY DOMOWEJ, RODZINNEJ I NARODOWEJ. I MUSI WYCHOWAĆ W TYM DUCHU…”

Prymas Polski STEFAN KARDYNAŁWYSZYŃSKI

KONCEPCJA  PRACY SZKOŁY

Przez przeszłość i teraźniejszość dążymy ku przyszłości. Uczymy się w atmosferze przyjaźni i życzliwości, ambitnie realizujemy zamierzone cele. Szkoła wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności, budzi potrzebę pracy dla przyszłych pokoleń z myślą o bogatej tradycji  Ojczyzny. Szkoła jest po to, aby dobrze uczyć, mądrze wychowywać i wszechstronnie rozwijać uczniów w oparciu o ideały  Patrona.

 

Zadania szkoły

I. Dydaktyka

l. Realizacja statutowych zadań szkoły - podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i gimnazjum, zajęć edukacyjnych zawartych w ramowych planach nauczania, rocznych planów pracy z poszczególnych przedmiotów oraz zespołów przedmiotowych, standardów wymagań edukacyjnych, organizacja sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego.

2. Zapewnienie uczniom warunków do zdobycia rzetelnej i wszechstronnej wiedzy ­wykwalifikowana kadra pedagogiczna, dostęp do nowoczesnych środków dydaktycznych, bogaty księgozbiór biblioteczny.

3. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów - koła zainteresowań, zajęcia przygotowujące do udziału w konkursach, przeglądach i zawodach, bogata oferta konkursowa dostosowana do potrzeb i oczekiwań uczniów i rodziców.

4. Pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu podstawy programowej oraz uczniom z deficytami - indywidualizacja programów nauczania i dostosowywanie treści programowych do możliwości każdego ucznia, diagnostyka, zapewnienie pomocy psychologiczno­-pedagogicznej, zajęcia wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne, organizowanie pomocy koleżeńskiej w ramach wolontariatu szkolnego.

5. Wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły - dodatkowy język obcy oraz dodatkowe obowiązkowe zajęcia edukacyjne wg programów własnych szkoły, udział w projektach i przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym, bogata oferta kół zainteresowań rozwijających uzdolnienia i talenty oraz przygotowujących uczniów do sprawdzianu i egzaminu.

6. Diagnozowanie osiągnięć uczniów - analizy wyników sprawdzianów i egzaminów, wdrażanie wniosków.

7. Motywowanie do nauki oraz właściwych zachowań- stypendia, nagrody rzeczowe, tytuł "Najlepszego ucznia" , tytuł  "Super Klasy"

8. Realizacja priorytetowych zadań dydaktycznych szkoły - wskazania przez MEN, Kuratorium Oświaty.

9. Poprawa jakości pracy szkoły - realizacja zadań zawartych w nadzorze pedagogicznym, ewaluacja WSO oraz PSO, analiza wyników badań dotyczących działalności dydaktyczno ­wychowawczo - opiekuńczej , analiza i wdrażanie wniosków wynikających z prowadzonych badań diagnostycznych oraz ewaluacji wewnętrznej, kontroli zewnętrznych, rozpoznawanie potrzeb dotyczących zajęć pozalekcyjnych, realizacja projektów edukacyjnych.

II. Opieka, wychowanie i profilaktyka

1. Realizacja Programu Profilaktyczno-Wychowawczego - współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami patronackimi, obchody rocznic, organizacja imprez i przedsięwzięć o charakterze wychowawczym, prowadzenie akcji profilaktycznych i promujących zdrowy styl życia, współpraca instytucjonalna w zakresie prewencji, profilaktyki i zapobiegania problemom wychowawczym.

2. Współpraca pomiędzy wychowawcami, nauczycielami, rodzicami w procesie wychowania ucznia - wypracowanie optymalnego systemu oceniania z zachowania, bieżący przepływ informacji, konsultacje, spotkania, specjalistyczne doradztwo i diagnostyka, systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów.

 3. Zapewnienie pomocy uczniom z rodzin o niskich dochodach lub niewydolnych wychowawczo - współpraca z organem prowadzącym szkołę, instytucjami i organizacjami powołanymi do udzielania pomocy w tym zakresie.

4. Zapewnienie bogatej i ciekawej oferty zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych i opiekuńczo wychowawczych - organizowanie spotkań ze specjalistami, dyżury nauczycieli w ramach art.42 KN, harmonogram działania kół i organizacji, świetlica szkolna.

5. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i opieki podczas ferii i dni wolnych od zajęć dydaktycznych - dyżury nauczycieli, oferta różnych form spędzania czasu wolnego.

III. Współpraca z rodzicami

1. Rozwijanie współpracy z domem rodzinnym ucznia w celu rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych - wywiadówki, spotkania, konsultacje nauczycielskie, porady pedagogiczne i psychologiczne na terenie szkoły, dostęp do logopedy i innych specjalistów, kontakty z uczniem i jego rodzicami w środowisku domowym.

2. Podejmowanie wspólnych inicjatyw wychowawczych - akcje charytatywne, kampanie profilaktyczne, imprezy szkolne, wycieczki, uroczystości rocznicowe i patriotyczne.

3. Wzmocnienie roli Wolontariatu w szkole.

3. Współdziałanie z Radą Rodziców - udział rodziców w konstruowaniu, opiniowaniu i zatwierdzaniu planów oraz dokumentów pracy szkoły, pomoc w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych i wychowawczych oraz innych związanych z funkcjonowaniem placówki.

IV. Bezpieczeństwo w szkole

1. Zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy na terenie szkoły - stosowanie przepisów, norm, zaleceń, szkolenia BHP, monitoring, dyżury nauczycielskie, opracowanie i wdrażanie regulaminów i procedur.

2. Organizacja dostępu do porad pielęgniarskich i lekarskich - dyżury pielęgniarki szkolnej.

3. Zapewnienie poszanowanie praw ucznia, dziecka, człowieka.

V. Organizacja i zarządzanie

l. Współpraca pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi na terenie szkoły - Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, samorząd uczniowski, związki zawodowe.

2. Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami w ramach realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

3. Zapewnienie środków na prowadzenie zajęć dodatkowych i dokształcanie nauczycieli ­plan budżetowy

4. Systematyczny monitoring i ewaluacja wszelkich dziedzin funkcjonowania szkoły ­realizacja wniosków z monitorowanych obszarów.

5. Promocja szkoły - współpraca ze środowiskiem lokalnym i organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich, organizowanie imprez i uroczystości środowiskowych, udział w konkursach, turniejach, zawodach o charakterze pozaszkolnym, publikowanie informacji na stronie internetowej szkoły, dziennikach i czasopismach lokalnych.

VI. Kompetencje i rozwój zawodowy nauczycieli

I. Umożliwienie nauczycielom podnoszenia swoich umiejętności zawodowych i doskonalenia warsztatu pracy - finansowe wspieranie dokształcających się nauczycieli (coroczny zapis w planie budżetowym), plan doskonalenia nauczycieli, szkoleniowe rady pedagogiczne, WDN.

2. Tworzenie warunków do zdobywania kolejnych szczebli awansu zawodowego nauczycieli ­Informowanie o zmianach w prawie oświatowym, organizacja szkoleń.

 

Bojarzyńska Ewa

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

w Korycinie

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny